Privacyverklaring Sport For All

Introductie

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die v.o.f. van Andel – Sport For All (hierna: Sport For All) van u verzamelt en verwerkt door gebruik te maken van de website, inclusief alle informatie die u via de website verstrekt (zoals contactformulier, klachtformulier, social media zoals Facebook, Instagram en Twitter) Verder informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. Daarmee handelt Sport For All conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is van belang dat u deze privacyverklaring leest wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, zodat u zich bewust bent van hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Contactgegevens

Sport For All ziet het als haar verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Sport For All heeft daarom een contactpunt privacy ingesteld. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring, andere privacy kwesties of u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met privacy@sportforall.nl of via ons telefoonnummer 0344 691458 (contactpersoon Huib van Andel).

Persoonsgegevens via website

Om onze website en de diensten via de website aan te kunnen bieden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt alle informatie over een persoon bedoeld die daarmee geïdentificeerd kan worden. Hieronder wordt geen informatie verstaan waarmee de identiteit van een persoon niet te achterhalen is. De gegevens zijn in dat geval geanonimiseerd.

Sport For All verzamelt, gebruikt, verstrekt en slaat de volgende persoonsgegevens van u op, die we op de volgende wijze hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens: voornaam en achternaam
 • Contactgegevens: telefoonnummer
 • Gebruiksgegevens: informatie over hoe de website wordt gebruikt
 • Technische gegevens: zoals IP-adres, loggegevens, browsertype en versie, besturingssysteem, serviceprovider en andere technologieën op apparaten die u gebruikt om de website te raadplegen. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Persoonsgegevens in de fysiotherapiepraktijk

Sport For All – Fysiotherapie Van Andel gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te verzamelen:

 • Rechtstreeks: u verstrekt Sport For All door invullen van het intakeformulier fysio de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN-nummer, nummer legitimatiebewijs, handtekening, huisarts, antwoorden op enkele specifieke gezondheidsvragen (zie intakeformulier), zorgverzekeraar. De administratie van Sport For All maakt een patiëntnummer Sport For All voor u aan. Daarnaast verstrekt u tijdens de behandelingen mondeling informatie over uw gezondheidsklachten. Een samenvatting hiervan wordt door de fysiotherapeut opgeslagen in het Elektronisch Patienten Dossier (EPD). Tot slot verstrekt u Sport For All door het invullen van het klachtformulier de aldaar genoemde gegevens.
 • Derden of openbare bronnen: Sport For All ontvangt de volgende persoonsgegevens over u van uw huisarts en/of arts-specialisten: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer, huisarts, zorgverzekeraar, polisnummer, reden van verwijzing en vraagstelling, relevante medische gegevens, zorgoverdracht.

Sport For All ontvangt de volgende persoonsgegevens over u van uw zorgverzekeraar: voornamen, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, polisnummer, informatie uit zorgvergoeding.

Persoonsgegevens in het zwem- en fitnesscentrum

Sport For All gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te verzamelen:

 • Rechtstreeks: u verstrekt Sport For All door invullen van het inschrijfformulier de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, handtekening, IBAN-nummer, naam bank, naam rekeninghouder, foto. De administratie van Sport For All maakt een lidnummer Sport For All voor u aan.

Persoonsgegevens in de beauty, wellness en pedicuresalon

Sport For All gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te verzamelen:

 • Rechtstreeks: u verstrekt Sport For All door invullen van het intakeformulier salon de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en handtekening.

Hoe gebruikt Sport For All uw persoonsgegevens

Sport For All gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet- en regelgeving dat toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Overeenkomst: wanneer we van plan zijn een behandelovereenkomst met u uit te voeren of reeds uitvoeren. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Sport For All te delen, dan zijn wij mogelijk niet in staat onze diensten zoals omschreven in de behandelovereenkomst uit te voeren.
 • Wet: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Sport For All te delen, dan bestaat het risico dat wij de betreffende werkzaamheden zoals omschreven in de wet niet kunnen uitvoeren.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor onze bedrijfsdoeleinden zodat wij u van de beste diensten kunnen voorzien. Wij nemen daarbij de impact op u en uw belangen in beschouwing voordat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet wanneer uw belangen en fundamentele rechten prevaleren boven onze bedrijfsdoeleinden.
 • Toestemming: in bepaalde situaties kunnen wij slechts met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Voor kinderen en bewind, mentorschap en curatelestelling gelden de volgende specifieke voorwaarden wanneer slechts met toestemming persoonsgegevens mogen worden verwerkt:
  • Kinderen: als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling: als u onder curatele bent gesteld of voor u een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient uw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Doel waarvoor Sport For All uw persoonsgegevens gebruikt

Onderstaand hebben wij uiteengezet voor welke doelen wij uw persoonsgegevens gebruiken en op welke grondslag wij ons daarbij baseren:

 • Zorg- en dienstverlening: om u aan te melden als patiënt/cliënt en om de juiste zorg- en dienstverlening aan u te bieden, verwerken wij de hierboven genoemde categorieën gegevens ter uitvoering van de met u te sluiten of reeds gesloten behandelovereenkomst.
 • Bedrijfsvoering: ter verbetering van onze bedrijfsvoering verwerken wij de hierboven genoemde categorieën gegevens, bijvoorbeeld om inzicht te verkrijgen in het regiobereik van Sport For All.
 • Relatie: om een relatie met u te onderhouden verwerken wij uw NAW-gegevens en e-mailadres ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Veilige en toegankelijke website: om de website te beheren en veilig en bereikbaar te houden verwerken wij uw technische gegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Klacht: om uw klacht in behandeling te nemen verwerken wij uw hierboven bij het klachtformulier omschreven gegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Sport For All gebruikt uw persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor zij de gegevens heeft verzameld, tenzij Sport For All overweegt uw gegevens voor een ander doel te gebruiken en dit doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Soms moeten wij persoonsgegevens met andere partijen delen. Wij sluiten met deze partijen daarvoor indien van toepassing een verwerkersovereenkomst. Daarin komen wij overeen dat deze partijen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze gegevens beschermt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verstrekken bepaalde persoonsgegevens aan de volgende verwerkers:

 • World of Health B.V. (Fysiomanager) https://fysiomanager.nl/bescherming-persoonsgegevens/
 • LogiFit B.V. http://www.logifit.nl/privacyverklaring
 • Salonized B.V. https://www.salonized.com/nl/privacy-statement
 • Woerdekom Webdesign https://www.woerdesign.nl/privacy-woerdekom-webdesign-lienden/
 • Cyber & Mason Acquisitie B.V. (Pindirect) https://pindirect.nl/privacyverklaring/

Partijen krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun opdracht voor ons uit te voeren. Deze partijen mogen uw persoonsgegevens verwerken voor de zojuist omschreven specifieke doelen in overeenstemming met onze instructies. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens met andere verwerkingsverantwoordelijken delen. Het betreft de volgende partijen:

 • Huisarts en/of arts-specialist
 • Uw zorgverzekeraar
 • Landelijke Database Fysiotherapie

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Sport For All doet er alles aan om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Sport For All heeft daarvoor een datalekprocedure ingericht. Wanneer er onverhoopt sprake is van een datalek, dan zullen wij contact met u opnemen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze informatie nodig hebben om hun taak of opdracht voor Sport For All uit te voeren.

Links naar websites

Op de website van Sport For All kunnen links naar andere websites en applicaties staan. Wanneer u op deze links klikt, dan kunnen andere partijen persoonsgegevens van u verzamelen en delen met andere partijen. Sport For All controleert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming van deze websites. Wanneer u onze website verlaat, adviseren wij u om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn, dan bewaren wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van onze doeleinden of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Rechten

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten in relatie tot uw persoonsgegevens:

 • U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;

Wanneer u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met privacy@sportforall.nl of met de contactpersoon privacy: Huib van Andel via 0344 691458. Wij proberen binnen een maand op uw verzoek te reageren. Soms kan het voorkomen dat het langer dan een maand duurt voordat wij kunnen reageren op uw verzoek, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een complex verzoek of wanneer er meerdere verzoeken zijn. In dat geval brengen wij u hiervan op de hoogte.

De mogelijkheid bestaat dat wij specifieke informatie van u nodig hebben voordat wij uw verzoek in behandeling nemen om onszelf ervan te verzekeren dat wij de juiste persoon voor ons hebben en uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met andere personen die daartoe niet bevoegd zijn. Wij kunnen ook contact met u opnemen, zodat wij uw verzoek sneller in behandeling kunnen nemen.

Wijziging privacyverklaring

Sport For All kan de privacyverklaring wijzigen of aanvullen en zal gewijzigde versies van de privacyverklaring via een opvallende melding op de website weergeven. Wij geven bij deze melding aan wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is gewijzigd. Wij raden u aan om de nieuwe privacyverklaring door te nemen. Indien u niet instemt met de gewijzigde privacyverklaring, dan dient u te overwegen onze website en de aangeboden diensten via de website niet langer te gebruiken. Door onze website en diensten via de website te blijven openen en gebruiken nadat de privacyverklaring is aangepast, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de gewijzigde verklaring.

Deze versie van de privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 27 mei 2018. Voorgaande versies kunt u verkrijgen door contact op te nemen met privacy@sportforall.nl.